-->

Tuesday, August 28, 2012

ER VEB AVÈ ▪ THE VERB AVÈ ▪ EL VERBO AVÈ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ER VEB AVÈ

Er prèzent sabjànktiv der veb avè n'Llanito ê difrente àr konjugeixon der veb avè n'Panyò. N'verdà er konjugeixon ke s'usa n'Llanito s'ase kontsìdering vulgà n'Panyò. Sin embargo, ête konjugeixon ê mu paresìo àr ke s'usa n'Aragonêh.


AVÈ
llo aiga 
aigâ 
èl/ella aiga
nosotro àigamo
ûtede aigan
ellô / ellâ aigan

e.g
Me da iwal lo k'èl aiga exo 
N'inporta lo k'àigamo konpràu 
K'ûtede aigan armàu'n pâtiso no'h mi kurpa

HABER
yo haya
hayas 
él/ella haya 
nosotros hayamos 
vosotros hayáis 
ellos/ellas hayan 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE VERB AVÈ

The present subjunctive tense of the verb havé' (to have) in Llanito is different to the conjugation of the verb haber in Spanish. In fact, the conjugation which is used in Llanito is considered vulgar in Standard Spanish. Nevertheless, this conjugation is similar to the one used in Aragonese.


AVÈ
llo aiga 
aigâ 
èl/ella aiga
nosotro àigamo
ûtede aigan
ellô / ellâ aigan

e.g
Me da iwal lo k'èl aiga exo - I do not care what he has done
N'inporta lo k'àigamo konpràu - it does not matter what we bought
K'ûtede aigan armàu'n pâtiso no'h mi kurpa - it is not my fault that you have made a mess

HABER

yo haya
hayas 
él/ella haya 
nosotros hayamos 
vosotros hayáis 
ellos/ellas hayan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL VERBO AVÈ

El presente del subjuntivo del verbo havé' en llanito es diferente a la conjugación del verbo haber en castellano. De hecho, la conjugación que se utiliza en llanito se considera vulgar en castellano. No obstante, esta conjugación es parecida a la que se usa en aragonés

AVÈ
llo aiga 
aigâ 
èl/ella aiga
nosotro àigamo
ûtede aigan
ellô / ellâ aigan

e.g
Me da iwal lo k'èl aiga exo - Me da igual lo que él haya hecho
N'inporta lo k'àigamo konpràu - No importa lo que hayamos comprado
K'ûtede aigan armàu'n pâtiso no'h mi kurpa - Que vosotros hayáis armado un lío no es mi culpa

HABER
yo haya
hayas 
él/ella haya 
nosotros hayamos 
vosotros hayáis 
ellos/ellas hayan 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 comments:

Post a Comment