-->

Friday, March 21, 2014

REFRIÌ

REFRIÌ - to lightly fry - sofreír

llo refrìo (I lightly fry, yo sofrío)
tù refrìê (you lightly fry, tú sofríes)
èl/ella refrìe (he/she lightly fries, él/ella sofríe)
nosotro refriìmo (we lightly fry, nosotros sofreímos)
ûtede refriì (you lightly fry, vosotros sofreís)
ellô/ellâ refrìen (they lightly fry, ellos/ellas sofríen)

Difrentsiâ/Differences/Diferencias

so →  re
e → i

0 comments:

Post a Comment