-->

Friday, May 9, 2014

ASÈ TÀIPING

ASÈ TÀIPING – to type – teclear
llo ago tàiping (I type, yo tecleo) 
tù asê tàiping (you type, tú tecleas)
èl/ella ase tàiping (he/she types, él/ella teclea)
nosotro 'semo tàiping (we type, nosotros tecleamos)
ûtede 'sèi tàiping (you type, vosotros tecleáis)
ellô/ellâ asen tàiping (they type, ellos/ellas teclean)

0 comments:

Post a Comment