-->

Tuesday, October 30, 2012

ASÌN ▪ LIKE THIS/THAT ▪ ASÍ

ASÌN ▪ LIKE THIS/THAT ▪ ASÍ
Muxâ palavrâ ke tàn kontsìded akèiik o vàlgarizmz n'Panyò stàndad s'usan kon normalidà n'Hivertà. Por ehenplo, asìn s'usa n'Llanito kwando n'Panyò stàndad (así) la palavra tà kontsìded komo'n vàlgarism.
Nel'Aibìrian Penìntsiula ai otrô làngwijez k'usan palavrâ paresìâ à asìn:

ASÌN ▪ LIKE THIS/THAT ▪ ASÍ
Many words which are considered archaic or vulgarisms in Standard Spanish are used with normality in Llanito. For example, asín (like this) is used Llanito when in Standard Spanish (así) this word is considered a vulgarism.
There are other languages in the Iberian Peninsula which use similiar words to asín:

ASÌN ▪ LIKE THIS/THAT ▪ ASÍ
Muchas palabras consideradas arcaicas o vulgarismos en castellano estándar se utilizan con normalidad en llanito. Por ejemplo, asín (así) se utiliza en llanito cuando en castellano estándar (así) se considera un vulgarismo.
En la peninsula ibérica hay otras lenguas que utilizan términos parecidos a asín:

Âturiano/Asturian/asturiano: asina / ansi
Portugêh/Portuguese/portugués: assim
Aragonêh/Aragonese/aragonés: asín / asina
Valentsiano/Valencian/valenciano: aixina

  • Asìn ê la vida
Life's like that
Así es la vida

  • Asìn s’ase
That's how you do it
Así se hace

  • Ni asìn ni asàu!
No way / by no means!
¡De ninguna manera!

  • Âlo asìn
Do it like this
Hazlo así

0 comments:

Post a Comment